Uw kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig.  Wij bieden vanaf groep 1 al een doorgaande lijn in de lesstof aan,  daarom is het fijn als kinderen op hun vierde jaar al zo veel mogelijk onderwijs volgen.

We vragen u dringend om bij het plannen van vrije dagen u zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties.  Ziekte en bijzondere omstandigheden daar gelaten. Voor de ontwikkeling van de  kinderen en voor de leerkracht is het prettig als het  lesprogramma niet onderbroken wordt. Moet uw kind regelmatig naar een behandelaar, bijvoorbeeld voor logopedie, dan is het fijn wanneer dit buiten schooltijd gebeurt. Lukt dat niet, overlegt u dan met de leerkracht welk moment het beste hiervoor geschikt is.

De school geeft géén toestemming voor verlof  tijdens de CITO toets weken en tijdens de afname van de  speciale toetsen in groep 8.

We adviseren u, om op tijd met ons uw aanvraag te over-leggen. Een aanvraagformulier voor vrijstelling kunt u aan de directeur vragen of via de website downloaden (onder documenten). Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. In geval van twijfel hebben wij overleg met de leerplichtambtenaar. De directeur is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.