MR


De MR is op zoek naar u, want de MR bestaat op dit moment uit 2 leerkrachten en GEEN ouders. 

De Medezeggenschapsraad van De Wilgeroos hoort te bestaan uit twee ouder(s)/ verzorger(s) en twee leerkrachten. De leden bespreken een aantal keer per jaar de gang van zaken op school met de directeur. Over een aantal zaken binnen de school heeft de Medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht, bijvoorbeeld de begroting en de benoeming van nieuw personeel. Verder komen tijdens de vergaderingen allerlei onderwerpen aan de orde die voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) of leerkrachten van belang zijn. Aan het begin van het schooljaar brengt de Medezeggenschapsraad een jaarverslag uit over haar activiteiten van het afgelopen schooljaar. Een van de leden van de Medezeggenschapsraad zit ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zij vergaderen vaak met het Bestuur van Fedra.

De taken van de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
* de besteding van het geld van de school
* de inzet van het personeel
* fuseren met een andere school
* de manier waarop men ouder(s)/verzorger(s) wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Over sommige onderwerpen mag de Medezeggenschapsraad alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de Medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad er mee heeft ingestemd.

Vergaderingen Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De Medezeggenschapsraad moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de Medezeggenschapsraad bijeenkomt en waar de vergadering over gaat. U kunt in de notulen lezen waar de Medezeggenschapsraad over heeft vergaderd.